• FPSB KOREA
  • 공지사항

공지사항

[법무법인태승 유튜브 채널과 함께하는 계속교육 학점 취득] 이벤트 당첨자 발표
  • 2024-05-03
  • 조회수 313

[법무법인태승 유튜브 채널과 함께하는 계속교육 학점 취득] 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사합니다.

 

당첨을 진심으로 축하 드리며, 6월에 진행되는 이벤트에도 많은 참여 부탁 드립니다!

 

당첨자(이름+휴대전화 뒷자리)

박*철(**69)    황*욱(**00)    배*찬(**27)    유*정(**84)    이*완(**68)
최*희(**12)    김*홍(**00)    한*현(**47)    전*태(**98)    김*연(**51)
신*람(**98)    손*정(**18)    강*경(**37)    신*미(**22)    백*인(**21)
박*랑(**14)    김*훈(**91)    최*훈(**05)    박*규(**46)    양*윤(**32)
윤*영(**29)    양*우(**53)    강*구(**34)    신*선(**05)    전*진(**37)
권*영(**12)    김*희(**75)    사*정(**66)    이*준(**05)    조*현(**07)
서*우(**61)    임*상(**56)    김*은(**87)    박*준(**06)    송*경(**68)
정*화(**39)    허*주(**01)    송*효(**50)    최*희(**73)    지*훈(**79)
이*원(**08)    박*현(**69)    서*름(**25)    권*이(**57)    추*유(**84)
이*문(**17)    오*영(**23)    남*태(**18)    이*윤(**09)    정*혁(**60)
한*영(**96)    송*호(**75)    김*욱(**20)    정*혜(**23)    서*라(**75)
김*경(**38)    정*현(**93)    김*원(**32)    조*우(**73)    최*근(**71)
박*주(**95)    서*용(**92)    이*철(**84)    강*복(**44)    김*미(**97)
석*리(**51)    정*호(**47)    최*연(**66)    김*철(**90)    정*찬(**89)
마*형(**21)    김*리(**04)    이*현(**38)    이*영(**22)    전*득(**87)
이*연(**43)    김*섭(**28)    이*호(**80)    오*언(**04)    박*흠(**39)
이*숙(**15)    김*미(**54)    정*왕(**38)    서*나(**23)    권*연(**26)
최*윤(**52)    안*민(**81)    양*동(**08)    고*진(**39)    유*미(**42)
진*범(**07)    유*수(**53)    박*영(**47)    박*준(**26)    이*기(**54)
최*주(**56)    김*원(**64)    이*영(**86)    허*은(**49)    윤*현(**02)
최*석(**38)    이*균(**65)    최*호(**04)    주*민(**47)    허*레(**33)
서*아(**18)    김*란(**19)    이*형(**89)    권*데(**69)    김*훈(**59)
박*인(**14)    안*옥(**58)    신*자(**46)    홍*욱(**47)    이*빈(**17)
조*성(**19)    이*은(**03)    이*태(**45)    김*경(**29)    이*원(**33)
이*회(**42)    윤*늘(**67)    강*훈(**19)    김*영(**67)    박*원(**01)
소*희(**24)    최*진(**45)    이*훈(**66)    김*영(**77)    서*진(**77)
주*면(**23)    임*섭(**68)    박*근(**91)    손*영(**47)    이*진(**22)
김*숙(**85)    조*욱(**98)    김*지(**49)    주*철(**05)    전*윤(**16)
이*일(**92)    김*란(**85)    김*지(**31)    장*영(**04)    김*호(**99)
이*애(**25)    우*희(**98)    오*철(**80)    김*영(**56)    이*우(**45)
 

※ 상품(커피 기프티콘)은 3일 이내에 개별 문자로 발송 됩니다.           

    문의: 02-3276-7610