• FPSB KOREA
  • 공지사항

공지사항

「미래에셋 유튜브 채널 계속교육 학점 취득 이벤트」 당첨자 발표
  • 2023-05-17
  • 조회수 466

[미래에셋 유튜브 채널 ‘투자와연금TV’]와 함께하는 계속교육 학점 취득 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사합니다.


당첨을 진심으로 축하 드리며, 6월에 진행되는 이벤트에도 많은 참여 부탁 드립니다!


당첨자(이름+휴대전화 뒷자리)

이*철(**92)    박*림(**00)    송*(**33)       김*람(**12)    이*민(**61)
정*희(**90)    김*헌(**58)    원*정(**64)    황*진(**58)    박*희(**76)
장*영(**65)    서*희(**08)    현*주(**17)    한*이(**76)    박*준(**70)
안*환(**20)    윤*숙(**29)    김*수(**19)    유*진(**26)    김*채(**48)
조*희(**07)    유*환(**01)    김*중(**23)    주*랑(**47)    전*빈(**72)
김*진(**82)    이*운(**61)    오*진(**31)    송*정(**43)    김*휘(**84)
김*영(**60)    이*운(**05)    서*안(**31)    이*곤(**64)    김*중(**56)
박*진(**77)    김*희(**82)    강*선(**35)    박*영(**06)    임*규(**26)
홍*영(**46)    김*우(**47)    김*희(**52)    현*은(**53)    정*님(**87)
유*정(**85)    손*혁(**44)    최*원(**23)    김*원(**80)    신*경(**90)
김*섭(**88)    조*지(**34)    권*호(**70)    최*희(**47)    김*수(**48)
김*희(**23)    조*성(**19)    이*지(**33)    강*윤(**76)    차*정(**15)
오*진(**00)    김*후(**27)    최*근(**71)    김*섭(**41)    조*민(**28)
배*현(**83)    문*민(**33)    박*영(**93)    김*은(**29)    정*수(**50)
신*한(**91)    김*기(**49)    이*인(**04)    이*웅(**93)    박*영(**37)
박*진(**86)    박*현(**15)    김*찬(**29)    임*숙(**70)    최*호(**04)
이*세(**25)    윤*원(**22)    김*숙(**79)    임*택(**72)    조*애(**31)
김*영(**07)    양*진(**33)    한*희(**66)    정*희(**64)    신*미(**17)
홍*운(**09)    강*현(**85)    전*훈(**79)    최*훈(**43)    감*희(**74)
김*(**24)       이*호(**16)    이*빈(**56)    김*현(**19)    김*철(**90)
이*수(**78)    장*배(**20)    전*표(**05)    박*규(**80)    김*원(**28)
김*조(**00)    박*범(**30)    이*원(**97)    조*선(**69)    이*민(**77)
김*배(**34)    권*정(**45)    유*준(**21)    박*호(**03)    조*요(**47)
차*숙(**48)    김*서(**69)    소*희(**24)    박*열(**11)    박*숙(**92)
채*화(**97)    최*석(**07)    장*영(**12)    김*(**70)       강*진(**77)
김*선(**70)    백*우(**37)    서*은(**22)    이*은(**32)    강*아(**18)
박*인(**96)    김*록(**59)    한*석(**08)    김*민(**55)    반*수(**47)
이*원(**04)    최*선(**15)    김*지(**95)    이*환(**06)    권**데(**69)
이*지(**09)    구*회(**52)    황*진(**92)    강*훈(**97)    정*상(**23)
유*우(**96)    임*영(**49)    손*승(**71)    김*길(**09)    황*현(**13)


※ 상품(커피 기프티콘)은 3일 이내에 개별 문자로 발송 됩니다.           

    문의: 02-3276-7610